Ubezpieczenia elektrowni wiatrowych (wiatraków)

Ubezpieczenie wiatrakówObecnie jest to jeden z najpopularniejszych sposobów na ekologiczne pozyskiwanie energii. W przypadku prowadzenia inwestycji w postaci jednej lub kilku siłowni, warto wykupić polisę, zarówno ze względów własnego bezpieczeństwa, jak i też współczesnych wymogów kredytodawców. Oferujemy ubezpieczenia elektrowni wiatrowych.

Przedmiotem polisy jest elektrownia wraz ze wszystkimi przynależącymi do niej urządzeniami. A zatem ubezpieczenia wiatraków obejmują fundament konstrukcji, a także wieżę i gondolę wraz z wirnikiem, i łopatami, generatorem, przekładnią, wpuszczonymi w ziemię przewodami, które łączą ze sobą poszczególne turbiny, a także transformatory, rozdzielnie oraz systemy sterowania turbinami.

Dodatkowo przedmiotem ochrony mogą być finansowe skutki przerwy w pracy wiatraków, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.

Ochrona obejmuje wtedy w szczególności:

 1. szkody wynikłe z bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, pożaru , wybuchu , upadku statku powietrznego , huraganu , gradu , powodzi , deszczu nawalnego , trzęsienia ziemi , osuwania się ziemi , zapadania się ziemi , lawiny , naporu śniegu , zalania , upadku (drzew , masztów , dźwigów, kominów lub innych budowli ) , uderzenia pojazdu, dymu sadzy , huku ponaddźwiękowego .
 2. w ramach sumy ubezpieczenia – uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie (łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, składowaniem lub utylizacją),
 3. w ramach sumy ubezpieczenia – szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia.
 4. szkody z tytułu kradzieży z włamaniem i rabunku,
 5. szkody wynikłe z  dewastacji lub wandalizmu,
 6. koszty wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom,
 7. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem,
 8. koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą,
 9. Koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym m. in. wynagrodzenie straży pożarnej,
 10. Koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą (w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia).
 11. Koszty ubezpieczenia szkód spowodowanych przez przepięcia
 12. Ubezpieczenie katastrofy budowlanej
 13. Klauzula reprezentantów
 14. UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU

Oferta ubezpieczenia farm wiatrowych jest dostępna zarówno dla prywatnych indywidualnych odbiorców jak i klientów instytucjonalnych.

Bardzo ważnym aspektem ubezpieczenia całej inwestycji (a nie tylko siłowni wiatrowych), powinno być dla inwestora ubezpieczenie od utraty zysku związanego ze szkodą i przestojem turbiny, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych (nie podlegających naprawie gwarancyjnej, lub po okresie gwarancji oraz innych), linii przesyłowych, trafostacji, podłączeń sieci, OC.

Dobre ubezpieczenie siłowni wiatrowej chroni to nie tylko mienie jako takie, ale zabezpiecza również podmioty finansujące przed przerwami w spłatach rat.