Ubezpieczenie OC członków zarządu

Ubezpieczenie-OC-członków-zarząduUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólników lub członków zarządu/ spółki (ubezpieczenie D&O) pokrywa straty finansowe wyrządzone przez członków zarządu powstałe w wyniku nieprawidłowego zarządzania spółką.

Ubezpieczenie D&O rekompensuje straty finansowe, które mogą wynikać z nienależytego wykonania obowiązków przez władze spółki (podjęcie błędnej decyzji), jak i zaniechania wykonania czynności (brak podjęcia decyzji). Chodzi zarówno o naruszenie ogólnych przepisów prawa, jak i statutu spółki.  Ubezpieczenie pokrywa koszty obrony prawnej wraz z kosztami procesowymi, także w przypadku zarzutu o działanie na szkodę spółki .

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu można m.in. rozszerzyć o:

 • Włączenie do ubezpieczenia Rady Nadzorczej, prokurentów,
 • Włączenie do ubezpieczenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe (odpowiedzialność wynikająca z art. 107 i 116 ordynacji podatkowej),
 • Włączenie do ubezpieczenia kar i grzywien administracyjnych nałożonych na członków organów spółki,
 • Włączenie do zakresu ochrony roszczeń przy solidarnej odpowiedzialności spółki
  i członka zarządu w trybie artykułu 479 ksh (potwierdzenie nieprawdy przy podwyższaniu kapitałów),
 • Włączenie do zakresu ochrony dla spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych (w tym GPW w Warszawie) roszczeń wynikających z tytułu obrotu papierami wartościowymi wraz z rozszerzeniem o automatyczną ochronę na nowe emisje
 • Rozszerzenie odpowiedzialności dodatkowo za pracowników spółki w sytuacji, kiedy nie są członkami zarządu, ale wykonują czynności zarządcze, za które odpowiadają,
 • Rozszerzenie odpowiedzialności o spółki zależne/ całą grupę kapitałową,
 • Wydłużenie ochrony o okres dodatkowy dla ustępujących członków organów spółki (po zakończeniu sprawowania funkcji),
 • Włączenie kosztów porady prawnej,
 • Pokrycie kosztów poniesionych na odzyskanie dobrego imienia,
 • Wydatki na kaucje i poręczenia/gwarancje,
 • Rozszerzenie tzw triggera czasowego, czyli czasowego zakresu ochrony (np. rozszerzenie triggera claims made- zgłoszonych roszczeń o datę retroaktywną),
 • Inne rozszerzenia wynikające ze specyfiki działalności spółki.