Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

W przypadku międzynarodowego, jak i krajowego transportu istnieje ryzyko niespodziewanych wydarzeń jak np. wypadek ciężarówki, uszkodzenie towaru czy też kradzież. Dlatego zamiast nerwowo oczekiwać potwierdzenia dostarczenia załadunku we wskazane miejsce, lepiej zadbać o odpowiednie ubezpieczenie transportowe.

Moja Kancelaria Brokerska posiada gotową ofertę dla firm z branży spedycyjnej i logistycznej. Oferowane przeze mnie ubezpieczenia transportowe to:

 • ubezpieczenie OC przewoźnika,
 • ubezpieczenie OC spedytora,
 • ubezpieczenie cargo.

1. Ubezpieczenie transportowe od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OC przewoźnika)

Ten rodzaj ubezpieczenia dotyczy wszelkiego rodzaju strat, ubytków czy uszkodzeń przesyłki towarowej, podczas przewozu wykonywanego zgodnie z zawartą umową. Polisa obejmuje przewozy krajowe i międzynarodowe. Ubezpieczenie pokrywa również koszty związane z opóźnieniem przesyłki, a także podjętymi czynnościami mającymi na celu zapobieganie powstaniu szkody bądź zmniejszeniu jej rozmiarów np. poprzez przeładunek. OC przewoźnika obejmuje też koszty związane z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej (koszty procesowe, itp.).

Ważne: ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty jedynie w sytuacji, gdy zgłoszone szkody powstały z winy przewoźnika.

 • Suma ubezpieczenia: Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe ze wszystkich wypadków ubezpieczeniowych. Wysokość sumy gwarancyjnej jest ustalana przez ubezpieczającego w porozumieniu z ubezpieczycielem.
 • Zakres: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika wykonującego przewozy:
  • w ruchu krajowym,
  • w ruchu międzynarodowym,
  • w kabotażu.

Podstawą prawną do dochodzenia odszkodowania z OC przewoźnika w przypadku transportu krajowego jest polskie prawo przewozowe. Przy przewozach międzynarodowych obowiązuje Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Dodatkowo należy pamiętać o konieczności przygotowania odpowiedniej dokumentacji, która potwierdzi nasze prawo do dochodzenia roszczeń. Jest to na przykład list przewozowy czy też faktury.

2. Ubezpieczenie transportowe od odpowiedzialności cywilnej spedytora (OC spedytora)

W tym wypadku polisa obejmuje szkody w towarze, których powstanie jest następstwem niewykonania lub też nienależytego wykonania zawartej pomiędzy podmiotami umowy spedycji. Może to być błędne wypełnienie dokumentacji przez spedytora czy też przekazanie niekompletnych instrukcji. Spedytor nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych jak np. wypadek drogowy.

Spedytor ponosi odpowiedzialność cywilną za powstałe straty zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym.

 • Suma ubezpieczenia:Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe ze wszystkich wypadków ubezpieczeniowych. Suma gwarancyjna może być ustalona na jedno zdarzenie lub wszystkie zdarzenia. Wysokość sumy gwarancyjnej jest ustalana przez ubezpieczającego w porozumieniu z ubezpieczycielem.
 • Zakres: Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora z tytułu umów spedycji wykonywanych w kraju i zagranicy.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takie czynności jak:
  • odprawa celna,
  • załadunek i wyładunek towarów,
  • przewóz cudzymi środkami transportu,
  • znakowanie przesyłek,
  • kontrola ilościowa i jakościowa towarów,
  • składowanie i magazynowanie,
  • kontrola i wykonanie dokumentów spedycyjnych.

3. Ubezpieczenia cargo – zabezpieczenie przewożonego mienia

Polisa obejmuje szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia czy też utraty mienia objętego umową. Uszkodzenia mogą być wywołane m.in. zdarzeniami losowymi (wypadek przewożącego pojazdu). Ważne jednak, aby tego typu zdarzenia były również zapisane w umowie. Polisa dotyczy spedycji krajowej i międzynarodowej, niezależnie od tego, czy przewożą Państwo towary własnymi czy obcymi pojazdami.

Jeżeli decydują się Państwo na spedycję obcymi pojazdami, które należą na przykład do zawodowego przewoźnika, jego polisa OC nie pokryje wszystkich szkód będących efektem zniszczenia przewożonego mienia. W tym przypadku rekomenduję właścicielowi przewożonego towaru wykupienie dodatkowej polisy cargo.

 • Suma ubezpieczenia:Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie i stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody powstałe z wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia.
 • Zakres:
  • wariant podstawowy – obejmuje najważniejsze i najczęstsze zdarzenia losowe np.: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, sztorm, powódź, deszcze nawalny, grad, lawiny, zapadanie i osuwanie się ziemi, spadnięcia przedmiotu na środek transportowy oraz wypadek komunikacyjny,
  • wariant rozszerzony – obejmuje zdarzenia opisane w wariancie podstawowym plus kradzież z włamaniem, rabunek, zaginięcie,
  • wariant pełny – obejmuje wszystkie sytuacje z wariantu rozszerzonego oraz rozbicia, podarcia, zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia, porysowania.

Istnieje również możliwość wykupienia polis cargo na transport międzynarodowy (ICC). Dedykowane są one producentom oraz dystrybutorom, którzy wysyłają towary poza granice kraje, korzystając z transportu własnego, jak i z usług firm przewozowych. W takim przypadku zakres ochrony może zostać rozszerzony o ubezpieczenie ładunku podczas składowania w magazynach celnych bądź portowych (do 60 dni) czy też podczas ekspozycji na targach lub wystawach.

Zakres szkód powstałych w przypadku transportu międzynarodowego określają szczegółowo Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses). Jest to system klauzul, który został opracowany z myślą o transporcie morskim. Miał on zabezpieczać ładunki w przypadku zalania czy też wypadnięcia za burtę. Z czasem jego zakres został rozszerzony także o transport kolejowy, samochodowy oraz lotniczy. Klauzule mają obecnie charakter uniwersalny i mają
zastosowanie przy większości rodzajów ładunków.

Zakres ochrony w tym przypadku także opiera się na zasadzie ryzyka. Klauzule ICC oznaczone są pierwszymi literami alfabetu, przy czym ICC C obejmuje swym zakresem jedynie podstawowe zdarzenia losowe, wersję rozszerzoną stanowi ICC B, natomiast pełną ochronę gwarantuje ICC A.

Należy pamiętać, że w ubezpieczeniu cargo obowiązuje katalog wyłączeń odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie pokryje szkód powstałych w wyniku wszelkiego rodzaju strajków, wojny, ataku terrorystycznego czy też spowodowanych tzw. rażącym niedbalstwem. Może to być zarówno niewłaściwe oznakowanie przesyłek, jak i nieodpowiednie opakowanie.

Rodzaje polis cargo

Zakłady ubezpieczeniowe oferują obecnie dwa rodzaje polis cargo:

 • jednostkowe – obejmują ochronę konkretnego transportu (w wyznaczonym terminie oraz na określonej trasie),
 • generalne (inaczej obrotowe) – chronią wszystkie ładunki transportowane przez danego spedytora bądź przewoźnika; polisa obejmuje okres jednego roku.

Dlaczego warto zainwestować w polisę cargo?

Ubezpieczenie cargo obejmuje znacznie większy zakres zdarzeń niż odszkodowanie z OC przewoźnika czy spedytora. Dlatego stanowi najpewniejszy sposób na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju ładunków transportowanych zarówno drogą lądową, jak i morską czy powietrzną. To także ochrona w czasie ładunku, przeładunku czy też ewentualnego magazynowania.

Należy pamiętać, że polegając jedynie na OC przewoźnika i spedytora, nie możemy mieć pewności, że uzyskamy odszkodowanie, które w pełni pokryje straty. Dochodzenie roszczeń często bywa też czasochłonne i wymaga wszczęcia postępowania sądowego, co z kolei związane jest także z dodatkowymi kosztami w postaci konsultacji prawnych. W przypadku polisy cargo możemy zatem zaoszczędzić nie tylko czas i nerwy, ale także pieniądze. Przy tym rodzaju
ubezpieczenia najważniejsze jest udowodnienie powstałej szkody – mniej istotne jest przedstawienie, z czyjej winy do niej doszło (jak to bywa przy odszkodowaniu z ubezpieczenia OC przewoźnika/spedytora). Możemy ubezpieczyć towar nawet do 100% jego wartości, co gwarantuje znacznie wyższe odszkodowanie niż w przypadku innych rodzajów ubezpieczenia.