Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni

Zalanie dachu, zerwanie go przez wichurę, pożar, potężna awaria energetyczna – to tylko niektóre nagłe wydarzenia, które niosą za sobą poważne straty dla właścicieli nieruchomości. Ubezpieczenie Wspólnoty Mieszkaniowej chroni osoby zarządzające majątkiem przed odpowiedzialnością i koniecznością wypłaty ogromnych odszkodowań z majątku podmiotu zarządzającego nieruchomością. W przypadku wykupienia polisy, wypłata odszkodowania będzie leżała po stronie TU.

Jako broker działający na rynku od wielu lat, posiadam duże doświadczenie w obsłudze Klientów z sektora mieszkaniowego. Dzięki temu precyzyjnie rozpoznaje potrzeby Spółdzielni czy Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie ubezpieczenia, dobierając te elementy, w przypadku których wykupienie polisy jest niezbędne, a także wskazując na obszary, które warto byłoby „doubezpieczyć”.

Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe to podmioty, które zarządzają nieruchomościami w sposób określony w stosownych ustawach. Zakres pakietu ubezpieczeniowego jest szeroki i może obejmować również ewentualne szkody, wywołane przez współpracujące z podmiotem zarządzającym ekipy remontowe, uszkodzenia sprzętu, maszyn, urządzeń. Polisa może obejmować również rekompensatę kosztów związanych z koniecznością wynajmu dodatkowych pomieszczeń, urządzeń, maszyn, zatrudnienia dodatkowego personelu przez Wspólnotę czy Spółdzielnię.

Szczegółowy Program, zawierający wszystkie elementy ubezpieczenia znajdą Państwo na dole strony.

Program ubezpieczeniowy

Przygotowuję program ubezpieczeniowy uwzględniający indywidualne aspekty ryzyka, dostosowany do preferencji Klienta w zakresie poziomu płaconej przez niego składki.

Doradzam w procesie szacowaniaUbezpieczenia spółdzielni mieszkaniowych wartości nieruchomości, aby była ona optymalnie dostosowana do warunków zawieranej z TU umowy. Dobieram poziom ochrony w polisie do oczekiwań Klienta. Wskazuję między innymi na różnice pomiędzy zabezpieczeniem majątku porównując wartość odtworzeniową i rzeczywistą. Udzielam Klientom wskazówek w zakresie metod oszacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości.

Ekspertyza rynkowa

W analizie rynku ubezpieczeniowego wykorzystuję swoje doświadczenie i wiedzę na temat ofert poszczególnych TU. Poszukuję takiego, które zaproponuje możliwie najszerszy zakres ochrony za możliwie jak najniższą składkę.

Całościową analizę przedstawiam Klientowi w postaci raportu zawierającego przejrzyste i precyzyjne oszacowanie, i porównanie wszystkich zebranych ofert. Na tej podstawie rekomenduję Spółdzielni czy Wspólnocie Mieszkaniowej wybór rozwiązania, które będzie najlepsze z perspektywy zarządzania danym zbiorem nieruchomości.

Serwis umów ubezpieczenia

Po wyborze odpowiedniego TU pomagam osobom zarządzającym Wspólnotą czy Spółdzielnią Mieszkaniową w czynnościach administracyjnych. Sprawdzam przebieg umowy ubezpieczenia, podpowiadam w zakresie niezbędnych dodatków do polisy, a także przekazuję informację o zbliżających się terminach płatności składek i odnowień.

Wszystkie informacje na temat zbliżających się płatności przekazuję Państwu z odpowiednim wyprzedzeniem. Na bieżąco monitoruję sytuację, dzięki czemu zostaną Państwo postawieni w sytuacji, w której zakład ubezpieczeniowy wysyła ponaglenia do zapłaty zaległych składek, czy też rozpoczyna wobec Państwa postępowanie windykacyjne.

Serwis i kompleksowa obsługa umów dotyczy całego okresu naszej współpracy, a także wszystkich polis ubezpieczeniowych, które wykupili Państwo za moim pośrednictwem.

Likwidacja szkód

W przypadku wystąpienia szkody, za którą ubezpieczonej Wspólnocie lub Spółdzielni Mieszkaniowej przysługuje odszkodowanie, występuję do TU w imieniu Klienta. Przyjmuję zgłoszenie i przesyłam całą niezbędną dokumentację do zakładu, u którego wykupili Państwo polisę.

W przypadku wystąpienia szkody, ważne jest aby ustalić roszczenia z nią związane obejmuje polisa OC Spółdzielni lub Wspólnoty Mieszkaniowej, czy też polisa ubezpieczenia od pożaru i innych wydarzeń losowych. Pomagam Klientom odpowiednio stworzyć dokumentację zawierającą roszczenia i wypełnić stosowne wnioski, o wypłatę odszkodowania.

Jeżeli wypłata odszkodowania dotyczyłaby polisy od odpowiedzialności cywilnej podmiotu zarządzającego nieruchomościami, biorę czynny udział w procesie ustalania odpowiedzialności Spółdzielni/Wspólnoty Mieszkaniowej za dane wydarzenie. Weryfikuję, czy obowiązujące prawo nie zwalnia mojego Klienta z odpowiedzialności za szkodę.

Ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowych – pomoc prawna

Jako broker z dużym doświadczeniem zapewniam moim Klientom także kompleksowe wsparcie prawne. Dotyczy to nie tylko doradztwa w zakresie konkretnej sytuacji czy zdarzenia, lecz także pomocy w składaniu odwołania w przypadku odmowy lub zbyt niskiej wartości odszkodowania, wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Program ubezpieczenie Wspólnoty Mieszkaniowej / Spółdzielni Mieszkaniowej najczęściej obejmuje:

 • Zabezpieczenie majątku należącego do podmiotu zarządzającego nieruchomościami. Dotyczy to ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, lub też polisy obejmującej wszystkie ryzyka, z możliwością poszerzenie jej o dodatkowe opcje. Dotyczy to między innymi aktów wandalizmu, graffiti, ochrony urządzeń i maszyn od szkód mechanicznych i elektrycznych, w tym przepięć, a także wykupienia ochrony na szkody powstałe podczas drobnych prac remontowych;
 • Polisę OC Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z posiadaniem określonego mienia w postaci nieruchomości i zarządzania nim;
 • Polisę OC za szkody, które są efektem działalności podwykonawców podmiotu zarządzającego nieruchomościami;
 • Polisę OC dotycząca prowadzenia parkingów strzeżonych w obrębie zarządzanych nieruchomości;
 • Ubezpieczenie OC podmiotu zarządzającego, za szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych przez Wspólnotę lub Spółdzielnię, na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego rodzaju porozumienia, które nie przenosi prawa własności;
 • Polisę OC dla członków władz podmiotu zarządzającego nieruchomością. Tego typu ubezpieczenie chroni zarówno majątek Wspólnoty czy Spółdzielni Mieszkaniowej, jak i też osobisty majątek osobisty członka władz podmiotu;
 • Polisę OC dla członków władz podmiotu zarządzającego, obejmująca odszkodowanie za szkody wyrządzone pracownikom Spółdzielni czy Wspólnoty, które są efektem wypadków przy pracy czy też chorób zawodowych. Jest to standardowe OC Pracodawcy;
 • Ubezpieczenie podmiotu zarządzającego, obejmujące odszkodowanie za szkody, które powstały na skutek nienależytego wykonania zobowiązań, wynikających z zarządzania majątkiem Wspólnoty czy Spółdzielni Mieszkaniowej;
 • Polisę OC od dodatkowych kosztów działalności podmiotu zarządzającego nieruchomościami. W ramach tego ubezpieczenia mogą się Państwo dobiega o odszkodowanie, które zrekompensuje koszty wynajmu pomieszczeń zastępczych, konieczności tymczasowego lub stałego zatrudnienia dodatkowego personelu, kosztów wynajmu urządzeń, które zastępują uszkodzony sprzęt, a także koszty tymczasowych napraw sprzętu, maszyn i urządzeń;
 • Ochronę przedmiotów szklanych, w tym szyb od stłuczenia;
 • Zabezpieczenie wszystkich stacjonarnych i przenośnych urządzeń elektronicznych (komputery, laptopy, telefony itp.), które są częścią majątku podmiotu zarządzającego nieruchomością. Ta polisa opiera się na zasadach All Risk, czyli od wszelkiego rodzaju ryzyk;
 • Polisa od kradzieży z włamaniem, rabunku, aktów wandalizmu i dewastacji części składowych majątku Wspólnoty czy Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ponadto, istnieje możliwość opracowania dedykowanego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla mieszkańców Wspólnoty czy Spółdzielni Mieszkaniowej. Wówczas roczna składka za przedmiot polisy jest rozłożona na 12 rat i staje się ona dodatkową opłatą wchodzącą w skład czynszu mieszkaniowego.

Członkami Wspólnoty czy Spółdzielni mieszkaniowej, w zależności od majątku podmiotu zarządzającego, może być nawet kilka tysięcy osób. Biorąc pod uwagę także szeroki zakres działalności i obowiązków podmiotu zarządzającego nieruchomościami, w wielu przypadkach rekomenduje moim Klientom wykupienie możliwie najszerszego pakietu ubezpieczeniowego.