Ubezpieczenia majątkowe

Najczęściej kojarzone są z zabezpieczeniem domów czy też mieszkań. Ubezpieczenia majątkowe mają jednak znacznie szerszy zakres ochrony. Mogą zabezpieczyć nie tylko w przypadku straty bądź zniszczenia mienia, ale także zabezpieczają interesy osób poszkodowanych wskutek zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

Są one skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców i stanowią podstawowe źródło rekompensaty szkód. Zakres ochrony różni się od wybranego rodzaju polisy. Ubezpieczyciele oferują podstawową ochronę w przypadku klęsk żywiołowych, do których zalicza się: uderzenie pioruna, ogień, huragan, deszcz nawalny, lawina, śnieg i lód, powódź, trzęsienie bądź zapadanie się ziemi oraz osuwanie czy też spływ wód po zboczach. To także zabezpieczenie w przypadku uderzenia lub upadku statku powietrznego, wybuchu, eksplozji, implozji, szkód wodociągowych, zalania przez osoby trzecie, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego czy też obecności szkodliwego dymu bądź sadzy.

Ubezpieczenia-majątkowe

Powyższe ubezpieczenie rozszerzyć można o upadek drzew i masztów, pękanie mrozowe, zalanie topniejącą masą śniegu, przepięcia, akty terrorystyczne, zamachy przestępcze, katastrofy budowlane, wandalizm czy też kradzież z włamaniem. Istnieje również możliwość dodatkowego ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych w przypadku rozbicia bądź uszkodzenia.

 

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks)

Polisa ta obejmuje wszelkie szkody, które powstały w okresie trwania ubezpieczenia oraz w miejscu wskazanym na umowie z ubezpieczycielem. Są to różnego rodzaju niespodziewane straty poniesione z przyczyn niezależnych od podmiotu ubezpieczonego. W przeciwieństwie do ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych All Risks obejmuje ochroną wszystkie zdarzenia powodujące szkody, a nie tylko te, które zostały wymienione i ściśle zdefiniowanie w umowie. Mamy tutaj jednak do czynienia z katalogiem wyłączeń, który szczegółowo określa ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Niewątpliwą zaletą tej polisy jest objęcie ochroną także tych szkód, które powstały w wyniku nieprawidłowego działania prądu elektrycznego, nieodpowiedniej obsługi czy też wad materiału. Ubezpieczenie może obejmować zarówno sprzęt stacjonarny, jak i przenośny (kamery, laptopy, itp.), a także zewnętrzne nośniki danych oraz programy komputerowe.

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń

Także wszelkiego rodzaju maszyny oraz urządzenia podlegają ochronie w przypadku awarii wynikającej z błędów montażowych bądź materiałowych, wadliwego wykonania, ale nie tylko. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem także szkody powstałe w wyniku zwarcia czy też dostania się do mechanizmu maszyny obcego przedmiotu. Polisę można dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie od strat zysku związanego z awarią maszyny (np. w przypadku wstrzymania prac budowlanych bądź produkcyjnych na czas naprawy urządzenia).

Ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption)

W przypadku powstania szkody w przedsiębiorstwie pojawiają się nie tylko dodatkowe koszty związane z jej naprawą, ale także straty zysku, które firma ponosi aż do odzyskania pełnej sprawności działania. Dlatego ubezpieczenie Business Interruption zapewnia zwrot takich wydatków jak wynagrodzenia pracownicze, czynsz czy koszty energii przez ubezpieczyciela. Polisa ta stanowi doskonałe uzupełnienie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, a także od ognia i innych zdarzeń losowych.