Ubezpieczenia komunikacyjne

Wśród oferowanych przez nas ubezpieczeń komunikacyjnych są między innymi:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, tzw. OC komunikacyjne – jest to obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując pojazdem wyrządzi szkodę. Ubezpieczenie działa także w trakcie postoju pojazdu.

Ubezpieczenia komunikacyjneUbezpieczenie autocasco chroni właściciela pojazdu przed zniszczeniem lub utratą pojazdu/części pojazdu na skutek wymienionych w warunkach zdarzeń losowych  ( np. zderzenie się pojazdów, uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie, kradzież pojazdu ).

Ubezpieczenie GAP – utraty wartości pojazdu – jest to ubezpieczenie, które zadziała w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe (np. kradzież lub zniszczenie samochodu) i pozwoli uzyskać dodatkowe odszkodowanie (oprócz odszkodowania autocasco), które pokryje różnicę (stratę finansową) pomiędzy pierwotną ceną zakupu pojazdu a odszkodowaniem z autocasco (odpowiadającym aktualnej wartości rynkowej). Jest to tzw. GAP fakturowy, dzięki któremu w przypadku szkody całkowitej właściciel pojazdu uzyska środki na sfinansowanie fabrycznie nowego samochodu (odszkodowanie autocasco + odszkodowanie GAP). Ubezpieczenie GAP można zawrzeć również przy zakupie używanych pojazdów.

Innym, tańszym wariantem ubezpieczenia GAP jest tzw. GAP indeksowy, gdzie w razie wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe ubezpieczony otrzymuje (oprócz odszkodowania autocasco) dodatkowe świadczenie w  wysokości określonego w umowie ubezpieczenia procentu wartości rynkowej pojazdu.
Komunikacyjne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia uzyskanie pieniężnego świadczenia kierowcy i pasażerom, którzy doznają szkody na osobie w związku z ruchem pojazdu ( np. świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu ).

Assistance  to ubezpieczenie gwarantujące kierowcy i pasażerom pojazdu pomoc techniczną w razie wypadku drogowego czy  kradzieży pojazdu. Niektóre warianty assistance oferują pomoc również w razie awarii pojazdu. Ubezpieczyciel organizuje holowanie, pomoc doraźną na miejscu zdarzenia (drobne naprawy, otwarcie zatrzaśniętych kluczyków), transport, zakwaterowanie, dowóz paliwa. Ubezpieczenie assistance rozszerzyć można również o samochód zastępczy.