Ubezpieczenia finansowe

Prowadząc działalność gospodarczą, niezależnie od sektora, w którym Państwo operują warto wykupić ubezpieczenie dla swojej firmy. Wśród polis oferowanych przez moją Kancelarię Brokerską można wymienić między innymi:

Ubezpieczenia finansoweGwarancje ubezpieczeniowe dla firm – W jej ramach TU zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty beneficjentowi gwarancji, w przypadku kiedy podmiot – dłużnik, nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań. Gwarancje finansowe mogą dotyczyć takich obszarów jak:

  • Prawidłowe wykonanie zobowiązań zawartych w kontrakcie pomiędzy podmiotami,
  • Usunięcie wad i usterek, które zostały ujawnione po zakończeniu prac,
  • Gwarancja wypłacenia wadium (dotyczy zabezpieczenia przy przetargach),
  • Zwrot zaliczki, wpłaconej na poczet wykonania określonego zlecenia.

Innym rodzajem ubezpieczenia firm jest polisa kredytu kupieckiego, dedykowana przede wszystkim do przedsiębiorstw, które sprzedają swoje produkty czy usługi z odroczonym terminem płatności. Wówczas odszkodowanie wypłacane jest wierzycielowi, w związku z niezapłaceniem, przewlekłą zwłoką w dokonywaniu płatności przez dłużnika, lub też potwierdzeniem jego niewypłacalności. Jako górną granicę odpowiedzialności TU wyznacza się limit kredytowy danego kontrahenta.