Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

Moja Kancelaria Brokerska posiada również gotową ofertę dla firm z branży spedycyjnej i logistycznej. Oferowane przeze mnie ubezpieczenia transportowe to między innymi:

1.Cargo – zabezpieczenie przewożonego mienia – polisa obejmuje szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia czy też utraty mienia objętego umową. Uszkodzenia mogą być wywołane zdarzeniami losowymi (wypadek przewożącego pojazdu), ważne jednak aby tego typu zdarzenia były również zapisane w umowie. Polisa dotyczy spedycji krajowej i międzynarodowej, niezależnie od tego czy przewożą Państwo towary własnymi czy obcymi pojazdami.
Jeżeli decydują się Państwo na spedycję obcymi pojazdami, które należą na przykład do zawodowego przewoźnika, jego polisa OC nie pokryje wszystkich szkód będących efektem zniszczenia przewożonego mienia. W tym przypadku rekomenduję właścicielowi przewożonego towaru, wykupienie dodatkowej polisy Cargo.

 • Suma ubezpieczenia:
  Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie i stanowi górną granicę odpowiedzialności  za szkody powstałe z wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia.
 • Zakres:
  – wariant podstawowy:
  obejmujący ryzyka  np.: pożaru, uderzenia  pioruna, wybuchu, huraganu  , sztormu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, zapadania i osuwania się ziemi,
  spadnięcia przedmiotu na środek transportowy oraz wypadku środka transportu

  wariant rozszerzony:
  wariant podstawowy rozszerzony o kradzież z włamaniem , rabunek , zaginięcie

  – wariant pełny:
  dodatkowo obejmuje inne przyczyny np. :  rozbicia, podarcia, zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia , porysowania

2. Ubezpieczenie transportowe od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika – dotyczy wszelkiego rodzaju strat, ubytków czy uszkodzeń przesyłki towarowej, podczas przewozu wykonywanego zgodnie z zawartą umową. Polisa obejmuje przewozy krajowe i międzynarodowe.

OC PRZEWOŹNIKA

 • Suma ubezpieczenia:
  Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe ze wszystkich wypadków ubezpieczeniowych. Wysokość sumy gwarancyjnej jest ustalana przez Ubezpieczającego w porozumieniu z ubezpieczycielem.
 • Zakres:
  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika wykonującego przewozy:
  – w ruchu krajowym
  – w ruchu międzynarodowym
  – w kabotażu

3. Ubezpieczenie transportowe od odpowiedzialności cywilnej spedytora – analogicznie jak w przypadku OC przewoźnika. W tym wypadku polisa obejmuje szkody w towarze, których powstanie jest następstwem niewykonania lub też nienależytego wykonania zawartej pomiędzy podmiotami umowy spedycji.

OC SPEDYTORA

 • Suma ubezpieczenia:
  Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela
  za szkody powstałe ze wszystkich wypadków ubezpieczeniowych. Suma gwarancyjna może być ustalona na jedno zdarzenie lub wszystkie zdarzenia.
  Wysokość sumy gwarancyjnej jest ustalana przez Ubezpieczającego
  w porozumieniu z ubezpieczycielem.
 • Zakres:
  Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora z tytułu umów spedycji wykonywanych w kraju i zagranicy.

  Ochrona obejmuje przykładowe czynności :
  – odprawę celną
  – załadunek i wyładunek towarów
  – przewóz cudzymi środkami transportu
  – kontrola ilościowa i jakościowa towarów
  – składowanie i magazynowanie
  – kontrolę i wykonanie dokumentów spedycyjnych