Ubezpieczenia majątkowe

Wśród oferowanych  ubezpieczeń majątkowych są między innymi:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych : ochroną objęte są  wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe. Ubezpieczyciele oferują ochronę w zakresie następującego ryzyka : ogień, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego, eksplozja,  implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg i lód, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach. Listę  zdarzeń  można rozszerzyć o: pękania mrozowe, zalanie topniejącą masą śniegu, upadek drzew i masztów, przepięcia, zamach przestępczy, terroryzm, katastrofa budowlana.

Ubezpieczenia-majątkowePowyższe ubezpieczenie można rozszerzyć o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu. Do tego zakresu można również dokupić ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych, obejmujące rozbicie, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonych elementów.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks) – w przeciwieństwie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, gdzie ochroną objęte są ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe, ubezpieczenie na bazie „All Risks” obejmuje ochroną mienie od wszystkich ryzyk za wyjątkiem tych zdarzeń, które są wyłączone. Ubezpieczenie to stanowi  alternatywę dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje ochroną wszystkie zdarzenia za wyjątkiem tych, które są  wyłączone. Zaletą tego ubezpieczenia jest objęcie ochroną m.in. szkód wynikłych z błędnej obsługi, wad materiału, czy działania prądu elektrycznego . Ubezpieczenie można rozszerzyć na programy komputerowe, dane oraz zewnętrzne nośniki danych .  Zwracane są koszty wymiany nośników danych oraz koszty ponownego wprowadzenia danych. W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego istnieje możliwość objęcia ochroną sprzętu przenośnego (laptopów, kamer, sprzętu pomiarowego itd. ) poza siedzibą firmy od upadku, rabunku czy kradzieży z bagażnika i.t.p.

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń pokrywa szkody powstałe wskutek awarii maszyny wynikającej z przyczyn takich jak: błąd materiałowy, błąd montażowy, wadliwe wykonanie, zwarcie, dostanie się obcego przedmiotu do mechanizmu maszyny. Ubezpieczenie to można rozszerzyć o ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn.

Ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption) – pokrywa utracony zysk przedsiębiorstwa oraz koszty stałe jakie przedsiębiorstwo musi ponosić w okresie od momentu powstania szkody aż do odzyskania pełnej sprawności działania. Ubezpieczyciel zwraca wydatki takie jak: koszty wynagrodzeń, czynsze, raty kredytowe, koszty energii etc. Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.